Kategoria:

Kampania prewencyjna „bezpieczne przechowywanie i użytkowanie butli z gazem propan-butan”


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719; oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 67) §14. ust. 2 w handlowej sieci detalicznej, poza stacjami paliw, butle można składować w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery te, o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny być ustawiane w odległości co najmniej:
  1. 8 metrów od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych, 
  2. 3 metrów od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki. 

§14. ust. 3 Butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 metrów  w poziomie i co najmniej 9 metrów w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych. 

   Dodatkowo zgodnie z  § 81. ust 1. pkt. 2 lit. a oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra  Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282). Magazyn, w którym są składowane butle z gazem płynnym o masie do 440 kg wyposaża się w gaśnicę proszkową o masie 9 kg. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5 kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9 kg. 

Informujemy również, że organem upoważnionym do kontroli butli z gazem propan butan 11 kg,  w zakresie właściwego oznaczenia, atestacji oraz ważności legalizacji jest Urząd Dozoru Technicznego. Legalizacja butli odbywa się raz na 10 lat. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). Zbiorniki ciśnieniowe przenośne, o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, w tym butle gazowe, podlegają dozorowi technicznemu.

Opracowanie: mł. ogn. Sławomir Górzewski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Zdjęcia:  archiwum - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S